REGISZTRÁLOKBELÉPEK

Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "ÁSZF") célja, hogy a RENTYZ Development Kft. (székhely: 5700, Gyula, Pósteleki út 64., Adószám: 25497546-2-06) (továbbiakban: "Közvetítő") által üzemeltetett www.iknk.hu (a továbbiakban: "weboldal") weboldal böngészésével, illetve szolgáltatásainak használatával kapcsolatos általános szerződési és felhasználási feltételeket rögzítse.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

Az ÁSZF meghatározza azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek a Szolgáltatót és a Felhasználót megilletik és terhelik, tekintet nélkül arra, hogy Felhasználó rendelkezik-e regisztrációval vagy sem a Szolgáltatás nyújtása, illetve igénybevétele során.

I. A Közvetítő adatai:

 • Cégnév: RENTYZ Development Kft.
 • Cégjegyzékszám: 06-09-022568
 • Adószám: 25497546-2-06
 • Székhely: 5700, Gyula, Pósteleki út 64.
 • E-mail: help@iknk.hu
 • Telefon: +36 70 944 0587

II. Általános rendelkezések

II/1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. ("Ektv.") törvény, továbbá a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

II/2. A Felhasználó a Weboldalra történő regisztráció során nyilatkozik arról, hogy jelen ÁSZF-t elolvasta, a benne foglaltakkal egyetért, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

II/3. A jelen ÁSZF 2022. november 3. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Közvetítő jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosított ÁSZF-et a Közvetítő annak hatályba lépését megelőzően tájékoztatásul a weboldalán, valamint székhelyén közzéteszi, regisztrált Felhasználói számára a Felhasználó profiljában megadott e-mail címre megküldi. A regisztrált Felhasználók a weboldal további használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a módosított ÁSZF automatikusan érvényes.

II/4. A Közvetítő kijelenti, a Felhasználók pedig elfogadják, hogy a Weboldal Felhasználói a Weboldalt a saját felelősségükre használják, Közvetítőt a Felhasználók között létrejött jogviszonyból eredően semmilyen felelősség nem terheli.

III. Értelmező rendelkezések

III/1. Felhasználó: természetes személy aki megtekinti, belép vagy bármely egyéb módon regisztrációval vagy regisztráció nélkül igénybe veszi a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalt, az általa nyújtott szolgáltatásokat, függetlenül attól, hogy erről nyilatkozik vagy sem. Jelen ÁSZF értelmezésében valamennyi Hirdető egyben Felhasználó is.

III/2. Szolgáltatás: Közvetítő a www.iknk.hu weboldal üzemeltetésével lehetőséget teremt arra, hogy regisztrált Felhasználói a személyes adataik felhasználói profilban történő megadását követően a weboldalon keresztül az eladó ingatlanjait meghirdesse, vagy más regisztrált Felhasználók hirdetésein keresztül időpontot foglaljon személyes megtekintés céljából.

III/3. Felhasználói profil: a Felhasználó saját profil menüjében a Felhasználó személyes adatait tartalmazó felület.

III/4. Közvetítő: a www.iknk.hu weboldal szolgáltatója. Adatainkat lásd az I. pontban.

III/5. Weboldal: a Közvetítő által működtetett www.iknk.hu internetes honlap.

III/6. Hirdető: olyan természetes személy Felhasználó, aki saját érdekében, megbízás nélkül, saját tulajdonában levő ingatlant hirdet akinek érdekében a Szolgáltató Hirdetést tesz közzé.

III/7. Érdeklődő: olyan természetes személy Felhasználó, aki saját részre szeretne ingatlan vásárolni, ingatlanközvetítő bevonása nélkül.

III/8. Termék: olyan ingatlan, amely eladás tárgya lehet, összhangban a jelen ÁSZF-fel és a hatályos jogszabályokban foglaltakkal.

III/9. Hirdetés: a Hirdető által a weboldalon keresztül történő értékesítés céljából a termékről feltöltött ismertető, leírás, képek, a termék paraméterei, valamint a Hirdető által meghatározott értékesítési díj. A Hirdető naptár funkciókkal is elláthatja a Hirdetést.

III/10. Hirdetési díj: a Közvetítő által biztosított weboldalon való megjelenítés díja, amely 30 napra szól és utána megújítható, amíg a Hirdető érdekében áll. A Hirdetési díj fix, de a Közvetítő fenntartja a jogot időközönkénti akciós díjszabásokra.

III/11. Szolgáltatások: a Közvetítő által biztosított szolgáltatások, amely a magában foglalja a 3D scannelést, panorámafotózás, fotózás, 3D látványterv készítését.

III/12. Szolgáltatási díj: Közvetítőt a weboldalon keresztül igényelt szolgáltatások után megillető díj, melyet Hirdető a Hirdetési díjon felül a szolgáltatásnyújtás után köteles megfizetni.

III/13. Ügyvéd: a weboldalon keresztül igénylet jogi, adásvételi segítségnyújtásban résztvevő jogi személy.

IV. Regisztráció, személyes adatok megadása, fizetési rendszerrel kapcsolt fiók létrehozása valamint a regisztráció törlése és a szerződés megszűnése

IV/1. A weboldalon történő böngészés, keresés nem kötött regisztrációhoz.

IV/2. A Weboldal szolgáltatásainak használata csak regisztrációt követően, a Felhasználó által a felhasználói profilban meghatározott személyes adatok megadásával válik elérhetővé. A Felhasználó által megadott adatok ellenőrzése és jóváhagyása, továbbá az azokban bekövetkező változások átvezetése a Felhasználó kötelezettsége. A Közvetítőt a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bárminemű problémáért semminemű felelősség nem terheli. A Közvetítő kijelenti, hogy a Felhasználók által megadott adatok valódiságáért nem vállal felelősséget.

IV/3. Regisztrálni az oldal jobb felső sarkában található "Belépek", majd "Regisztrálok" gombra kattintva van lehetőség e-mail cím és jelszó megadásával. Felhasználó a Weboldalon történő regisztráció során, az ún. "Az Általános Szerződési Feltételeket és Adatvédelmi Szabályzatot elolvastam, megértettem és elfogadom" gombra kattintva elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatvédelmi Szabályzatot. Ezt követően a Felhasználó az általa megadott e-mail címre egy, a regisztráció megerősítését kérő e-mailt kap. A megerősítést kérő e-mailben található linkre kattintva véglegesíti a regisztrációját.

IV/4. A Felhasználó a regisztráció véglegesítésével tudomásul veszi, hogy a közte és a Közvetítő között ráutaló magatartással az Ektv. irányadó rendelkezéseinek megfelelő határozatlan idejű online közvetítői szerződés jön létre a regisztráció visszaigazolásának napjától. Felhasználó a regisztráció véglegesítésével, és azzal, hogy a regisztráció során az ún. "Az Általános Szerződési Feltételeket és Adatvédelmi Szabályzatot elolvastam, megértettem és elfogadom" gombra kattint, hozzájárul továbbá ahhoz, hogy jelen ÁSZF valamennyi rendelkezése a Felhasználó és a Közvetítő között az online közvetítői szerződés részét képezze, abban az esetben is, ha valamely rendelkezést bíróság vagy más hatóság a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól lényegesen eltérőnek minősít.

IV/5. A Közvetítő fenntartja a jogot bármely felhasználó regisztrációjának megszüntetésére, vagy bármely hirdetés, tartalom, információ törlésére, amely a Közvetítő értelmezése szerint ellenkezik a weboldal megfelelő használatával, vagy a Közvetítő megítélése szerint biztonsági kockázatot hordoz vagy hordozhat a weboldal működése tekintetében, illetve a Közvetítő szabályzatával ellentétesnek, rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek vagy erkölcstelennek minősül.

IV/6. Bármely regisztráció megszüntethető továbbá a Közvetítő részéről azonnali hatállyal a Weboldal nem megfelelő használata, a jelen ÁSZF-ben vagy Adatkezelési Szabályzatban foglaltak Felhasználó általi megsértése, be nem tartása esetén.

IV/7. Felhasználók az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszik, hogy ingatlanközvetítéssel és eladásával kapcsolatban nem kereshetik a Hirdetőt. Amennyiben erre utaló magatartásról jut információ a Közvetítőhöz, akkor a Közvetítő minden további értesítés nélkül jogosult törölni véglegesen a regisztrációt és végleg kitiltani a weboldalról.

IV/8. A Felhasználó a "Személyes adataim" menüpontban a "Fiókom törlése" gombra kattintva bármikor jogosult a regisztrációjának törlését kezdeményezni, mely így a Közvetítővel létesített szerződéses kapcsolat megszűnését eredményezi, ha a Felhasználó az adattörlés kezdeményezésének napjától számított 3 hónap alatt (felmondási idő) a Közvetítő help@iknk.hu e-mail címére küldött üzenetben nem kéri felhasználói jogainak visszaállítását. A regisztráció törlésére vonatkozó felhasználói igényt a Közvetítő akkor teljesíti, ha a Felhasználónak nincs tartozása a Közvetítő felé, illetve minden foglalása lezárásra került (nincs folyamatban bérlet), illetve nem áll felfüggesztés/kizárás alatt. A felmondási idő alatt a Felhasználó felhasználói jogai szünetelnek, így regisztrációhoz kötött cselekményeket nem végezhet.

IV/9. A regisztráció IV/8. pontban foglaltak szerinti törlésével a Felhasználó és a Közvetítő között létrejött online közvetítői szerződés automatikusan megszűnik.

IV/10. Megszűnik a Felhasználó és a Közvetítő között létrejött online közvetítői szerződés felek erre irányuló közös megegyezése esetén.

IV/11. Megszűnik a Felhasználó és a Közvetítő között létrejött online közvetítői szerződés Közvetítő által kezdeményezett felmondással az alábbiak szerint:

 • A Közvetítő kezdeményezheti a Felhasználó regisztrációjának törlését, így a jelen ÁSZF-fel létesített szerződéses kapcsolat megszüntetését, a Felhasználó regisztrációs e-mail címére történő értesítés megküldésével, 3 hónapos felmondási idővel. A felmondási idő alatt a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférése nem korlátozható.
 • A Közvetítő kezdeményezheti a weboldal passzív felhasználóinak regisztrációjának törlését. Passzív felhasználónak minősül az a felhasználó, akinek a fiókjába való utolsó belépése időpontjától számítva legalább 2 (két) év eltelt. A Közvetítő a passzív felhasználókat a regisztrációjuk törlésének szándékáról és annak várható időpontjáról az általuk regisztrációjuk során megadott e-mail címre küldött e-mail útján értesíti. A felhasználónak az e-mail kiküldése és a regisztráció várható törlésének időpontja között a fiókjába történő belépése vagy a törlés elleni tiltakozása a felhasználó passzív állapotát, így a regisztráció törlését is megszünteti.
 • A Közvetítő kezdeményezheti a Felhasználó regisztrációjának törlését, így a Felhasználási Feltételekkel létesített szerződéses kapcsolat megszüntetését, a Felhasználó regisztrációs e-mail címére történő értesítés megküldésével, 3 hónapos felmondási idővel, amennyiben a Felhasználó az arra biztosított határidőben akként nyilatkozik, hogy az ÁSZF Közvetítő által javasolt módosítását nem fogadja el. A felmondási idő alatt a Felhasználó hozzáférése Szolgáltatáshoz az ÁSZF Közvetítő által történő módosításának hatályba lépéséig nem korlátozható.
 • a Közvetítő kezdeményezheti a Felhasználó regisztrációjának törlését, így a Felhasználási Feltételekkel létesített szerződéses kapcsolat megszüntetését, a Felhasználó regisztrációs e-mail címére történő értesítés megküldésével, az értesítés napjával azonnali hatállyal, amennyiben a Közvetítő úgy találja, hogy a Felhasználó megszegte a jelen ÁSZF-ben rögzített kötelezettségét, ideértve a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok tiszteletben tartásával kapcsolatos kötelezettségek megszegését, valamint minden további olyan esetet, amelyet jelen ÁSZF kifejezetten nevesít vagy abban az esetben, ha a Felhasználó a regisztráció során valótlan adatokat ad meg. A Közvetítő értesítés elküldésének időpontjától kezdődően a Felhasználó hozzáférése a Szolgáltatásokhoz minden további nélkül megszűnik.
 • A Közvetítő kezdeményezheti a Felhasználó regisztrációjának törlését, így a Felhasználási Feltételekkel létesített szerződéses kapcsolat megszüntetését, a Felhasználó regisztrációs e-mail címére történő értesítés megküldésével, az értesítés napjával azonnali hatállyal, amennyiben a Közvetítő úgy találja, hogy a Felhasználó megszegte a jelen ÁSZF-ben rögzített kötelezettségét, ideértve a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok tiszteletben tartásával kapcsolatos kötelezettségek megszegését, valamint minden további olyan esetet, amelyet jelen ÁSZF kifejezetten nevesít vagy abban az esetben, ha a Felhasználó a regisztráció során valótlan adatokat ad meg. A Közvetítő értesítés elküldésének időpontjától kezdődően a Felhasználó hozzáférése a Szolgáltatásokhoz minden további nélkül megszűnik.

IV/12. Megszűnik továbbá a Felhasználó és a Közvetítő között létrejött online közvetítői szerződés bármelyik Fél által kezdeményezett felmondással. Bármelyik fél kezdeményezheti a Felhasználó regisztrációjának törlését, így az ÁSZF-fel létesített szerződéses kapcsolat megszüntetését 3 hónapos felmondási idő mellett, a másik félnek küldött elektronikus levéllel történő értesítéssel, amennyiben a Felek egyike megszegte a jelen ÁSZF-ben rögzített olyan kötelezettségét, melyre más megszüntetési mód vagy rendelkezés egyébként nem lenne alkalmazható és a szerződésszegést a másik Fél e tárgyban tett felszólítása ellenére sem orvosolta az értesítésben kitűzött határidőre. A Közvetítő által küldött értesítés elküldésének időpontjától kezdődően a Felhasználó hozzáférése a Szolgáltatásokhoz korlátozott lehet.

V. Szolgáltatás

V/1. A weboldalon a Közvetítő egy internetes felhasználói felületet nyújt, amin keresztül a Felhasználók, mint Hirdetők meghirdethetik Hirdetési díj ellenében Termékeiket, melyeket aztán más Felhasználók, mint Érdeklődők a weboldalon keresztül megtekinthetnek illetve regisztráció után időpontot kérhetnek személyes megtekintésre.

V/2. Felhasználó a személyes felhasználói profilban kötelezően megadandó adatok kitöltését követően jogosult a weboldal valamennyi szolgáltatását igénybe venni. A személyes felhasználói profilban a következő személyes adatok megadása kötelező: vezetéknév, keresztnév, lakcím (ország, irányítószám, város, utca, házszám), elérhetőség (telefonszám, e-mail cím), személyi igazolvány szám.

V/3. A Közvetítő fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználó által a személyes felhasználói profiljában megadott személyes adatokat bármikor ellenőrizhesse, különösen, ha kétség merül fel az adatok valódiságát illetően (biztonsági adategyeztetés). A Közvetítő fenntartja a jogot arra, hogy ha egy Felhasználó által jelentett másik Felhasználót, különösen, ha kétség merül fel ingatlanközvetítési tevékenységre akkor a Közvetítő bármikor ellenőrizhesse. Az ellenőrzés ideje alatt a Közvetítő jogosult a Felhasználó jogosultságait határozatlan ideig, de legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig felfüggeszteni.

V/4. Hirdetésfeladás:

V/4.1. A weboldalon a hirdetésfeladás kizárólag természetes személy számára biztosított Hirdetési díj ellenében. A hirdetések száma nem korlátozott, de minden hirdetés újabb hirdetési díjat von maga után.

V/4.2. Hirdető köteles az általa feladott hirdetésben szereplő termék valós adatait, paramétereit és a használatára vonatkozó pontos leírást megadni. Fénykép feltöltése esetén Hirdető köteles az általa eladni kívánt Termékről készült fényképeket felölteni. Jelen pontban foglaltak megszegéséből eredő bárminemű felelősség Hirdetőt terheli.

V/4.3. Hirdető köteles a 4.2. pontban foglaltakon túl a Közvetítő által biztosított Naptárban megjelölni mindazon időpontokat amikor a Terméket személyesen is megtekintheti az Érdeklődő. A Hirdető által biztosított időpontokban a Hirdető köteles fogadni az általa jóváhagyott időpontokban érkező Érdeklődőket. A többszöri, Érdeklődők által jelentett Hirdetőt a Közvetítő bármikor jogosult a Felhasználó jogosultságait határozatlan ideig felfüggeszteni vagy törölni a Hirdetést és a Felhasználót is

V/4.4. A Hirdető által feltöltött Termékek megjelenése az oldalon adminisztrátori jóváhagyás után történik meg 24 órán belül. Amennyiben a hirdetési tartalom nem felel meg a követelményeknek, és jelen ÁSZF-nek, értesítést kap a Felhasználó az esetleges hibáról, vagy hiányosságról.

V/4.5. A Hirdető a termék feltöltésével kötelezettséget vállal arra, hogy az Érdeklődő megtekintési szándékának (időpont foglalás) általa történő visszaigazolása esetén a terméket a weboldalon megjelölt állapotban, továbbá a jelen ÁSZF-fel és a hatályos jogszabályokkal összhangban, a Felek által megadott adatok alapján, a rendszer által generált emailben tartalmazott időpontban, helyszínen fogadni tudja az Érdeklődőt.

V/5. A szolgáltatás és a hirdetési díj megfizetésének menete:

V/5.1. Hirdető a weboldalon való hirdetési szándékát regisztráció után a Hirdetésfeladás gombra kattintva tudja feltölteni az eladni kívánt ingatlanát. Az összes leírás, adatok, fényképek feltöltése után utolsó pontként a Fizetés pontra kattintva érhető el.

V/5.2. A Hirdető eldöntheti, hogy azonnal kifizeti a Hirdetési díjat, vagy pedig később teszi meg. Amennyiben későbbi fizetést választ, úgy nem aktiválódik a Hirdetése. Fizetés esetén 24 órán belül elérhetővé válik a weboldalon a Hirdetés. A Közvetítő fenntartja a jogot a moderálásra.

V/5.3. A Felhasználó a hirdetésfeladásakor illetve a menük között található "Szolgáltatás" pontban tud a Közvetítő szolgáltatásai között. A Felhasználónak lehetősége van a 3D scannelés, Fotózás, Panorámafotózás, Alaprajz készítés, Adásvétel tanácsadást igénybe venni. A felhasználó kiválaszthatja a kívánt szolgáltatásokat, melyről a Közvetítő emailben kap értesítést és ezután 48 órán belül felveszi a Felhasználóval a kapcsolatot. A Közvetítő fenntartja a jogot az egyedi árajánlat adására, amit emailben küld meg a Felhasználónak. Az árajánlat készítése nem von maga után fizetési kötelezettséget.

V/6. Közvetítő szolgáltatását kizárólag online, a Közvetítő weboldalán keresztül lehet igénybe venni.

V/7. Az online bankkártyás fizetések a Stripe fizetési rendszerén keresztül valósulnak meg.

Felhasználók jelen ÁSZF elfogadásával igazolják, hogy a Stripe online informatikai fizetési rendszerek általános szerződési feltételeit és adatkezelésre vonatkozó tájékoztatóit elolvasták, azokat elfogadták és magukra nézve kötelezőnek ismerték el.

V/8. Az online bankkártyás fizetés az alábbi bankkártyákkal lehetséges:

 • Mastercard vagy Maestro
 • Visa vagy Electron
 • Amex

VI. Felelősségi szabályok

VI/1. A weboldal működtetését a Közvetítő szolgáltatóként, az Ektv. rendelkezései szerint végzi. Semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott Weboldalon tett felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a weboldalon elérhető szolgáltatások hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.

VI/2. Közvetítő kijelenti, hogy az általa működtetett weboldal segítségével csupán a lehetőséget teremti meg a Hirdetők és Érdeklődők számára, hogy az oldalon keresztül egymásra találjanak, a konkrét adásvételi folyamatban azonban már nem vesz részt, csupán a felületet biztosítja. A Közvetítő nem avatkozik bele a felhasználók közötti jogvitákba, bármilyen vita kialakulásakor a felhasználó mentesíti a Közvetítőt mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől. A Közvetítő kizárólag felületet biztosít a Felhasználók hirdetéseinek elhelyezéséhez. Ebből kifolyólag semmilyen felelősséget nem vállal a Felhasználó által megjelenített hirdetési tartalomért, illetve az oldalon megjelenített reklámanyagok tartalmáért, ideértve az ezekkel összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni és nem vagyoni károkat.

VI/3. A Közvetítő nem felel a Felhasználó által elszenvedett, vagy a Felhasználó által más Felhasználónak vagy harmadik személyeknek közvetlenül vagy közvetve okozott olyan károkért, amelyek az időpont foglalás után létrejövő személyes látogatás során jött létre.

VI/4. A Felhasználó által a Weboldalon közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat a Közvetítő jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken a Közvetítő jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. A Közvetítő nem vállal felelősséget a Weboldalon a Felhasználók által meghirdetett Hirdetések minőségéért, biztonságáért, valódiságáért és jogszabályi megfelelőségéért. Ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy bármilyen jogszabályba ütköző, illetve bárminemű etikai vagy erkölcsi szempontból aggályos hirdetést módosítson, vagy töröljön a rendszerből.

VI/5. A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

VII. Tiltott magatartások

A Felhasználó semmilyen körülmények között nem használhatja harmadik személy adatait (az e-mail címet is beleértve) sajátjaként; nem szolgáltathatja ki más személyes adatait, annak beleegyezése nélkül harmadik személynek, különösképpen ingatlanközvetítőnek; nem közölhet, vagy továbbíthat rágalmazó, szidalmazó vagy más jogellenes formában megjelenő anyagot vagy információt; nem fenyegethet, zaklathat, vagy nem sérthet meg jogaiban (különösen személyiségi jogok tekintetében) harmadik személyt; nem tölthet fel vírussal fertőzött adatokat (vírussal fertőzött szoftverek); nem használhatja a weboldalt olyan módon, hogy azzal korlátozza más személyek számára a weboldalhoz való teljes hozzáférést, nem törhet fel elektronikus üzeneteket, vagy tehet kísérletet azok feltörésére; nem oszthatja meg, teheti közzé más weboldalak reklámjait; nem küldhet láncleveleket; nem használhatja az adatlap és a személyes bejegyzések kitöltésekor üzenetküldő vagy más internetes szolgáltató nevét, címét, telefon- és faxszámát, e-mail címét vagy felhasználónevét; nem adhatja személyes jelszavát más személynek tovább, vagy nem használhatja azt közösen harmadik személlyel; nem használhatja fel a weboldalt jogellenes kereskedelmi hirdetések megjelenítésére.

VII/1. A Felhasználó köteles a regisztrált felhasználónevéhez kapcsolódó jelszavát titokban tartani és minden szükséges és ésszerű óvintézkedést megtenni avégett, hogy jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá a felhasználói fiókjához.

VII/2. Amennyiben a weboldalon a Felhasználó által közzé vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá vállalja azt is, hogy minden a Közvetítő által megkövetelt intézkedést (például a visszaélésért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és a Közvetítő érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban a Közvetítő jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés a Közvetítő nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és a Közvetítő az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).

VII/3. Amennyiben a weboldalon a Felhasználó által közzé vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy a Közvetítő az Ektv. alapján jár el, és a tartalmat eltávolíthatja, különösen ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap. A Közvetítő a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

VII/4. A Felhasználó kijelenti, hogy az általa hirdetett termék eladási jogával rendelkezik, és hirdetésének tartalma harmadik személy(ek) személyiségi, szerzői és egyéb jogait, érdekeit nem sérti, illetve az esetlegesen ebből adódó jogi vita, hatósági eljárás esetén ezért kizárólagos felelősséget vállal.

VII/5. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a weboldal jelen ÁSZF-ben vagy az Adatvédelmi Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, a weboldal üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, illetve amely egyébként veszélyezteti a Weboldal rendeltetésszerű működtetését.

VII/6. Közvetítő megtesz minden tőle telhetőt a Weboldal zavartalan működéséért és folyamatos elérhetőségéért. Ennek okán nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okokból történő időleges vagy végleges rendszerleállás miatt bekövetkezett károkért, illetve az oldal elleni külső támadásokból eredő károkért.

VII/7. Közvetítő a Weboldal szolgáltatásaival nem garantálja a Felhasználónak hirdetése sikerességét, viszont minden tőle telhetőt megtesz az eredményes eladás teljesüléséhez.

VIII. Tiltott - jogellenes hirdetések és termékek

VIII/1. A Weboldalra feltöltött hirdetésekben tilos szerepeltetni olyan tartalmat, amely jogszabályba ütközik, vagy amelynek közzétételét jogszabály zárja ki, vagy korlátozza. Nem jeleníthető meg továbbá semmilyen magatartási vagy etikai előírásokba ütköző, illetve jó erkölcsbe ütköző tartalom.

VIII/2. Tilos minden olyan hirdetési vagy reklámanyag elhelyezése, illetve bármilyen olyan alkalmazás használata, amely a szolgáltatás működésében zavarokat okoz, vagy a weboldal üzemeltetését ellátó informatikai rendszer működését befolyásolja.

VIII/3. Tiltott hirdetésnek minősül továbbá, ha

 • a hirdetés nem konkrét ingatlan eladását tartalmazza;
 • a hirdetés nem tartalmaz magyar nyelvű leírást az eladó ingatlanról;
 • a hirdetés Hirdető elérhetőségét (cím, telefonszám, e-mail cím, egyéb) direkt vagy indirekt módon tartalmazza vagy arra utalást tartalmaz a hirdetés félrevezető, valótlan adatokat tartalmaz;
 • ugyanazon hirdető többszörösen helyezi el hirdetését az oldalon;
 • a hirdetés egyetlen célja, hogy más weboldalakra történő regisztrációra való felhívást tegyen közzé;
 • a hirdetés nem konkrét ingatlan, gépjármű, egyéb termék bérbeadását tartalmazza;
 • a hirdetéshez olyan képek kerülnek feltöltésre, amelyek félrevezetőek, vagy amelyek reklámszöveget tartalmaznak;
 • a hirdetés nem tartalmaz magyar nyelvű leírást a bérbeadandó termékről;
 • kereskedelmi weboldalak, betöltendő állások vagy nyereségorientált vállalkozások hirdetése; egy másik szolgáltató, direkt, vagy indirekt módon történő belinkelése;
 • emeltdíjas (különösen a 0690-nel kezdődő) telefon- és SMS számok megnevezése az oldalon;
 • későbbi bevételszerzésre irányuló kapcsolatfelvétel, különösen az emeltdíjas SMS-re és telefonszámra való felhíváson keresztül;
 • a Felhasználók adatainak kereskedelmi célból történő gyűjtése, pl.: azok kereskedelmi, reklám vagy viszonteladói célú felhasználása;
 • más ügyfelek számára kereskedelmi ajánlatokat tartalmazó reklámok minden formában történő továbbítása és üzleti célból történő e-mailek küldése, mely különösen az adatlapon megnevezett vagy megjelenített linkekre, vagy a belső kommunikációs rendszerben küldött üzenetekre vonatkozik

IX. Tiltott termékek

A Weboldalon tilos az alábbi Termékek meghirdetése:

 • veszélyes vegyi anyag, különösen bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag;
 • gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer;
 • alkohol;
 • lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;
 • hamis, vagy hamisított termék (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, amely félrevezetheti a Felhasználókat a termék eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is);
 • hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék;
 • olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;
 • szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére;
 • emberi szerv, szövet;
 • engedélyköteles fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, alkotórésze, valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, ide értve, többek között a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (dobócsillag, rugóskés, ólmosbot, gumibot, boxer, elektromos sokkoló, vipera, nundzsaku, gázspray, stb);
 • értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet eszközölni;
 • hitelkártya, bankkártya, vagy bármely más, nem átruházható készpénz-helyettesítő fizetési eszköz;
 • kitöltetlen garancia-levél, igazolvány, bizonyítvány és érvényesítő címke- vagy matrica;
 • bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot;
 • egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak megsértésére alkalmas termék, szöveg;
 • vírus, trójai program vagy más károkozó elemeket tartalmazó szoftver;
 • aktiváló kód, CD-kulcs, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs szám;
 • TV vagy rádió előfizetéshez kapcsolódó dekóder kártya és ilyen adások illegális dekódolásához felhasználható eszköz;
 • olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak;
 • online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónév, jelszó, személyes menü;
 • személyes adatokat vagy e-mail címeket tartalmazó listák, valamint közösségi oldalak, e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívó;
 • szexuális szolgáltatáshoz kapcsolódó termékek

X. Hirdetések törlése

X/1. Az ÁSZF VIII. pontja alapján jogellenesnek, szabálytalannak vagy tiltottnak minősülő tartalom esetén a Közvetítő jogosult az érintett hirdetést eltávolítani a Felhasználó előzetes figyelmeztetése nélkül. Súlyos szabálytalanság esetén a Közvetítő jogosult a Szolgáltatás nyújtását visszautasítani, és jogosult a Felhasználó ideiglenes vagy végleges kizárására, adott esetben regisztrációjának törlésére.

X/2. A hirdetés törléséből eredő esetleges károkat a Közvetítő nem köteles megfizetni a Felhasználó felé.

X/3. A Felhasználó jogellenes, szabálytalan vagy tiltott hirdetései miatt a Közvetítőnél keletkezett károkat a Felhasználó minden esetben köteles megtéríteni.

X/4. A Felhasználó a weboldalra feltöltött hirdetéseit bármikor törölheti a "Hirdetéseim" menüpontban az egyes hirdetések mellett elhelyezett "Hirdetés törlése" gomb segítségével.

X/5. Ha a Közvetítő úgy ítéli meg, hogy egy hirdetés nem megfelelő kategóriába került feltöltésre, akkor a hirdetést az általa megfelelőnek ítélt kategóriába helyezheti át, vagy törölheti.

XI. Panaszkezelés

XI/1. A Közvetítővel szemben kizárólag az általa nyújtott szolgáltatásokkal (Regisztráció, hirdetés feladása, foglalás, értesítések megküldése, visszaigazolás, a weboldal üzemeltetése) kapcsolatos panaszok, kifogások megtételére van lehetőség. A szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói kérdéseket a Közvetítő haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül kivizsgálja és írásban érdemben megválaszolja, továbbá intézkedik annak közlése iránt a Felhasználó profiljában megadott e-mail címére.

X/2. A Közvetítővel szemben kizárólag az általa nyújtott szolgáltatásokkal (Regisztráció, hirdetés feladása, foglalás, értesítések megküldése, visszaigazolás, a weboldal üzemeltetése) kapcsolatos panaszok, kifogások megtételére van lehetőség. A szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói kérdéseket a Közvetítő haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül kivizsgálja és írásban érdemben megválaszolja, továbbá intézkedik annak közlése iránt a Felhasználó profiljában megadott e-mail címére.

XI/2. A Közvetítő a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket az alábbi címeken fogadja:

A Közvetítő a Szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokat elsődlegesen a rendszeren keresztül vagy postán, illetve az iroda@iknk.hue-mailen fogadja.

XI/3. A fogyasztói panaszkezelésre a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései az irányadók. A Közvetítő a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Közvetítő a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóak szerint jár el. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Közvetítő egyedi azonosítószámmal látja el.

XI/4. A jegyzőkönyv tartalmazza a Felhasználó nevét, lakcímét, a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját, a panasz részletes leírását, a Felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok jegyzékét, a Közvetítő álláspontját (negatív válasz esetén az indokolást), a jegyzőkönyvet felvevő személy nevét és aláírását, a keltezést (hely és idő) és a panasz egyedi azonosítószámát, amennyiben azt szóban vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás útján tették.

XI/5. A Közvetítő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a fogyasztóvédelmi törvény értelmében öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A panasz elbírálására a Közvetítő és a Felhasználó közötti jogviszony keretén belül, egyedileg kerül sor.

XI/6. A panasz elutasítása esetén a Közvetítő írásos válaszában tájékoztatást nyújt a jogorvoslati lehetőségekről, így a Közvetítő a Felhasználót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó Felhasználó esetén a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét, valamint hogy a Közvetítő fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testület eljárását.

XI/7. Amennyiben a Felhasználó a Közvetítő válaszát nem tartja kielégítőnek, különösen az alábbi szervekhez fordulhat jogorvoslatért:

 • Fogyasztónak minősülő Felhasználó - ha önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében jár el a Szolgáltatások igénybevétele során - a területi gazdasági kamarák mellett működő független, a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy kérelme szerinti békéltető testülethez fordulhat, melyek hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a Közvetítő közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése, és e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. tartalmazza.

XII. Szerzői jog

XII/1. A weboldal szerzői jogi védelem alatt álló weboldal. A weboldal licencének kizárólagos tulajdonosa az oldal üzemeltetője, a Közvetítő. A weboldalon elhelyezett valamennyi tartalom és arculati elem felhasználása kizárólag a Közvetítő előzetes írásbeli hozzájárulása alapján lehetséges. Különösen tilos a weboldal egészét, bármely részét sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni, kivéve, ha a Közvetítő egyértelműen és kifejezetten ehhez külön hozzájárul. A Közvetítő domain nevének és email címének illetéktelen és/vagy a Közvetítő jó hírnevének rontására irányuló felhasználása, illetve a Közvetítő bármely tartalmi és arculati elemével kapcsolatos visszaélés minden esetben bírósági eljárást és kártérítési követelést von maga után.

XII/2. A Közvetítő a weboldal tartalmának bármely részét vagy egészét bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja vagy visszavonhatja.

XII/3. A Felhasználó a Szolgáltatás használatával egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Közvetítő a Felhasználó által szolgáltatott, szerzői jogvédelem alatt álló elemeket (így különösen a hirdetés szövegét, a csatolt képeket) a Közvetítő ellenérték fizetése nélkül, a Szolgáltatások nyújtásához szükséges és hasznos mértékben és körben felhasználja (szolgáltatásainak népszerűsítése érdekében), beleértve a másolás, többszörözés, tárolás, közzététel illetve a szükséges mértékű átdolgozás jogát is időbeli és földrajzi korlátozás nélkül (Facebook kampányok, szórólapok, stb.). A felhasználási jog kizárólagos, a Közvetítő jogosult azt továbbadni harmadik személy részére. A Felhasználó az előbbiekre való tekintettel csak az általa készített, vagy olyan egyéb anyagokat adhat át, amely kapcsán a kizárólagos felhasználási jogokkal rendelkezik.

XI/4. A Felhasználó által a weboldalra feltöltött hirdetésekkel megvalósított bármely szerzői jogi vagy adatvédelmi rendelkezésekbe ütköző visszaélésért a Felhasználó felelős.

XIII. Záró rendelkezések

XIII/1. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

XIII/2. Közvetítő fenntartja magának a jogot, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan bármikor megváltoztathassa.